Cơ sở vật chất

I. PHÒNG MASSAGE FOOT

II. PHÒNG MASSAGE BODY

III. KHU VỰC VỆ SINH